Ukta

Ukta
Ukta
Ukta
Pigmentprint on Baryth, 217 x 54 cm, 2014